Fastcloud

GreekEnglish

Δημοσιεύτηκε στις: 05 Οκτωβρίου 2015 στην κατηγορία: Νέα - Ανακοινώσεις

Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω δύο κύκλων των 65 εκατ. ευρώ ο κάθε ένας. Αφορά σε μικρές και πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40% (θα μπορεί να φθάνει το 50% εάν συνοδευθεί με πρόσληψη νέου προσωπικού) για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 200.000 ευρώ που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό κτιριακών και λοιπών υποδομών, την απλοποίηση ή αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, τον επανασχεδιασμό και την πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων κ.ά. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται στους 24 μήνες. Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Δημοσιεύτηκε στις: 02 Οκτωβρίου 2015 στην κατηγορία: Νέα - Ανακοινώσεις

Στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένεται το προσεχές διάστημα η προκήρυξη επτά Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:

1) Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία (προϋπολογισμού 3,64 δισ. €)

Θα παρέχει ενισχύσεις για Ενισχύσεις για : εξαγωγικές επιχειρήσεις, πιστοποίηση (branding) αγροδιατροφικών προϊόντων, νέες επιχειρήσεις από νέους, γυναίκες τουριστική προβολή, εξοικονόμηση           ενέργειας, ανακύκλωση - αξιοποίηση αποβλήτων, καινοτομία

2) Μεταρρύθμιση του Δημοσίου (προϋπολογισμού 0,4 δισ. €)

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, κ.α. Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας

3)Περιβάλλον - Μεταφορές (προϋπολογισμού 3,5 δισ. €) 

Ολοκλήρωση Διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Έργα αεροδρομίων, λιμενικά έργα. Διαχείριση αποβλήτων Νέες υποδομές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ

4) Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Απασχόληση (προϋπολογισμού 1,9 δισ. €)

Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ από 25 σε 31 % Κατάρτιση-βελτίωση δεξιοτήτων Κουπόνια ανέργων Βρεφονηπιακοί σταθμοί Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες , μακροχρόνια άνεργους Καινοτόμα προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου Απασχόληση νέων

5) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (προϋοπολογισμού 4,2 δισ. €)

Επενδύσεις για:

- τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος 

- τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

- τη στήριξη των παραγωγών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα,

- τη στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία αγροτικών προϊόντων

- τη στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

- τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο,

- την υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων

6) Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (εκτειμώμενου προϋπολογισμού 250 εκ. €)

- επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση),

- ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία

- προώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας

- βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

7) Δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά (προϋπολογισμού 5,2 δισ. €)

- αύξηση του ποσοστού των ΠΕΠ στο συνολικό πρόγραμμα από 22 στο 35 %.

- ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ) ΜΟΝΟ για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ

- όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα

- έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις

- πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα

 

Δημοσιεύτηκε στις: 11 Δεκεμβρίου 2014 στην κατηγορία: Νέα - Ανακοινώσεις

Μετά την συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  κ. Κώστα  Σκρέκα  και του Υφυπουργού  κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εγκρίθηκε η προδημοσίευση των  προσκλήσεων  για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα οι δράσεις αφορούν :

-              Την Μικρή και  Μεσαία Επιχειρηματικότητα με ύψος χρηματοδότησης  50 εκ. ευρώ και στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων , δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές.  Σημειώνεται ότι η δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ , ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 40% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί  της συνολικής Δημόσιας δαπάνης.

-              Το Ανθρώπινο Δυναμικό και συγκεκριμένα άνεργους συμπολίτες μας,  εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους  με κάλυψη λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεων απασχόλησης ,  συνολικoύ  ύψους χρηματοδότησης  50 εκ. ευρώ.  Η δράση αυτή αφορά έργα ύψους  από 28.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της Δημόσιας Δαπάνης.

Δημοσιεύτηκε στις: 22 Ιουνίου 2016 στην κατηγορία: Νέα - Ανακοινώσεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ν. 4399/2016. Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (4399/2016) εντάσσεται σε μία νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της οικονομίας και την προώθηση ενός νέου επιχειρηματικού προτύπου. Στοχεύει σε μία δυναμική και βιώσιμη οικονομία με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό, την απασχόληση και την περιφερειακή σύγκλιση.

Είδη Ενισχύσεων:

  • Φορολογική απαλλαγή
  • Επιχορήγηση (για εταιρίες που έχουν κέρδη τουλάχιστον για μία χρήση εντός της τελευταίας δεκαετίας)
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (για εταιρίες που έχουν κέρδη τουλάχιστον για μία χρήση εντός της τελευταίας δεκαετίας)
  • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Επενδυτικά Σχέδια:

  • Δημιουργία νέας μονάδας
  • Επέκταση δυναμικότητας υπάρχουσας μονάδας
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα
  • Θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας
Προβολή άρθρων ανα tag: Μεταποίηση

FastCloud - Θεσσαλονίκη

Λεωφ. Παπανικολάου 27
Τ.Κ.  570 10, Ρετζίκι
Τηλ.: 2310 756320
Fax:  2310 756320

Fastcloud Ρωσία

Selezneva 201

Krasnodar

Tel. +7 918 431 07 91

Fastcloud -Αθήνα

Αγίας Παρασκευής 9

Άνω Πέυκη 15121

Τηλ 6944522385

FastCloud - Κύπρος

Κόδρου 4, 2028, Στρόβολος
Nicosia - Cyprus
Tel.: +357 22510091
Fax: +357 22510041

Fastcloud - Αζερμπαϊτζάν

Suleyman Rustem, 82, 

Baku

Tel.: +994(12)4372489

 

FastCloud - Ουκρανία

Grecheskaya 1
Odessa - Ukraine
Tel.: +38 048771 7714

Fastcloud -Λαμία

Αθηνών 134, Λαμία

Τ.Κ. 35100

Τηλ.-Φαξ: 2231400393

Κιν.: 6985780168